NoNS rekisteriseloste

some description

Norolan nuorisoseura ry:n henkilötieto- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Norolan nuorisoseura ry

Rahulantie 26A

51720 RAHULA

Y-tunnus: 0893585-5

2. Rekisteristä vastaava

Markus Torniainen

3. Rekisterin nimi

Norolan nuorisoseura ry:n jäsenrekisteri ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Norolan nuorisoseura ry pitää jäsenistään jäsenrekisteriä sekä asiakkaistaan asiakasrekisteriä. Jäsenrekisterin tietojen käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsentietojen ajantasainen hallinta sekä jäsenviestinnän toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen esim. jäsenkyselyjä käyttämällä. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenten ja asiakkaiden laskuttamiseen.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja käsiteltävistä tiedoista

Jäsenrekisteri

 • nimi,
 • osoite ja kotipaikka,
 • sähköpostiosoite,
 • puhelinnumero,
 • syntymäaika,
 • mahdollisesti alaikäisen jäsenen huoltajatiedot sekä
 • tieto rekisteröidyn osallistumisesta yhdistyksen maksulliseen toimintaan, suorittamasta yhdistyksen jäsenmaksusta ja rekisteröidyn jäsenrekisteriin merkitsemisajankohta

Asiakasrekisteri

 • nimi,
 • osoite,
 • sähköpostiosoite,
 • Y-tunnus tai henkilötunnus sekä
 • muut sopimuksiin ja laskutuksiin tarvittavat tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6. Rekisteriin tallennettujen tietojen luovuttaminen

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle esim. jäsenkirjeiden postitusta varten.

Tietoja ei luovuteta kansainvälisesti, eikä myöskään tehdä tietojen siirtoja EU/ETA -maiden ulkopuolelle.

7. Tietojen käsittelyn kesto

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan ja kaksi vuotta jäsenyyden päättymisestä. Tarvittavia tietoja säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain vaatimat kuusi vuotta.

8. Tietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät  yhdistyksen nimeämät henkilöt. Henkilö- ja asiakastietojen käsittely voidaan ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelijät ovat tietoisia tietosuoja-asetuksen velvoitteista.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 7.3.2021.